Adatkezelési tájékoztató

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Baby Bocsok Bölcsőde (a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelővel fennálló jogviszony létesítését megelőzően a személyes adat jogosultját az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa.

A Tájékoztató az Adatkezelő tagjaival, mint természetes személyekkel kapcsolatban végzett adatkezelésekre vonatkozik.

 1. Az Adatkezelő

Adatkezelő cégneve: Baby Bocsok Bölcsőde

Adatkezelő elérhetősége: 2120 Dunakeszi, Munkácsy M. u. 18/b.

Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: Ákoshegyi Márta

Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: info@babybocsok.hu

 1. Az Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát honlapján elektronikus formában közzéteszi, illetve az Adatkezelő székhelyén papír alapon hozzáférhetővé teszi. Amennyiben a személyes adat jogosultja erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú kérelmet terjeszt elő, Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatát elektronikus levél mellékleteként megküldi a személyes adat jogosultja által megadott elektronikus levelezési címre.
 1. Az Adatkezelő által ügyfél vonatkozásában végzett adatkezelés

célja: (i) érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés révén a jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése; (ii) az adatkezelőt terhelő jogi kötelezettségek teljesítése

 jogalapja: (i)jogi kötelezettség teljesítése; (ii) Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (i) érintett hozzájárulása

 terjedelme: a következő adatokra terjed ki: név, anyja neve, lakhely, személyi.ig.szám, telefonszám, email-cím

 1. Az Adatkezelő a tag adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára,
 2. amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv a Baby Bocsok Bölcsőde felé hivatalos megkeresését eljuttatja;
 3. amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adattovábbítás címzettje a Baby Bocsok Bölcsődével kötelmi jogviszonyban lévő személy, továbbá az adattovábbítás a személyes adat jogosultja és a Baby Bocsok Bölcsőde közötti kötelmi jogviszony teljesítése.

7. Az Adatkezelő a személyes adatot a hozzájáruló nyilatkozat megtételétől kezdődően a tagsági jogviszony megszűnését követő 8 évig tárolja.

8. A személyes adat jogosultját megillető jogok:

Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatkezelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:

 1. tájékoztatáshoz való jog.
 2. helyesbítéshez való jog;
 3. elfeledtetéshez való jog;
 4. adatkezelés korlátozásához való jog;
 5. adathordozhatósághoz való jog;
 6. tiltakozáshoz való jog.

9. Jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy a Baby Bocsok Bölcsőde megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: http://naih.hu